papir

Kontejner bude přistaven před školu dne 24. 4. od 7 hodin ráno.

Odvoz je objednán na 25. 4. v 7 hodin ráno.

Začátkem roku vyhlásila Základní umělecká škola VL. Ambrose Prostějov, výtvarný obor, soutěž „POD VODOU, NAD VODOU“. Této soutěže se zúčastnilo 19 základních škol, 3 základní umělecké školy a 7 jednotlivců okresu Prostějov.

Odborná porota vybírala z celkového počtu 389 prací!

Oceněno bylo celkem 37 prací a uděleno 26 čestných uznání.

 

Mezi oceněnými pracemi byl kolektiv deseti žáků z oddělení školní družiny 1.C :

Samuel Tichý, Tereza Vidmuchová, Viktorie Vodrážková, Sára Hudečková, Melánie Vaverková, Sandra Kriegerová, Barbora Vodáková, Nicol Vytásková, Nikola Kvíčalová a Nela Augustinová.

Práce na společném obrázku trvala dětem z 1.C ŠD přes 4 týdny. Na samotném začátku si společně s paní vychovatelkou prohlédly knihy o životě pod mořskou hladinou a také si osahaly a k uchu přiložily obří mořskou lasturu.

Děti postupně samostatně malovaly, gumovaly, škrtaly, i trhaly… Terezka měla za úkol modré vodní pozadí, šikovný Sam se naopak zaměřil na kulaté vodní živočichy, Melanie s Nicolkou V. nakreslily písek a chaluhy, Nicolka V. přidala ještě párek žraloků, Sárynka dovalila horu kamení, Sandra vykouzlila ztracený prsten a odhalenou perlu na mořském dně. Najezeného žraloka na útěku vhodila do vody Barunka, překvapené potvůrky s tykadly vymyslela Nikolka K., chobotničkám vdechla život Nelinka.

 

Ocenění za svá díla získali tito žáci z oddělení školní družiny 1.B:

Zuzana Sobotová, Magdaléna Bártová, Natálie Mirwaldová

Dětem z 1.B učarovaly mořské panny, které detailně propracovaly a všichni je pak obdivovali. Nechyběl ani muž přes palubu, piráti, mořští krabi, rybičky, mušle, korály a samozřejmě i ztracený poklad v hlubinách oceánu. Někteří se pustily do díla prakticky bez zaváhání, potom začala pracovat fantazie, kterou přenášely na výkresy A3.

 

Čestné uznání obdržel Michal Svačina z 1.C.:

Míša svému dal svému obrázku zajímavý příběh. Nakreslil pirátskou loď se spoustou pirátů, kteří se na palubě pustili do bitvy. Postupně padali do moře a zůstaly po nich jen černé klobouky houpající se na vlnách…

Všechny práce na tomto projektu velice bavila. Hned, po vyhlášení výsledků se konala v oddělení školní družiny 1.C a 1.B velká oslava.

5. dubna pak proběhla v prostorách ZUŠ na Vápenici slavnostní vernisáž. Byly zde k vidění všechny oceněné práce a také se zde předávaly diplomy, placky, malířské tužky a poukázky na nákup výtvarných pomůcek.

Děti zažily úspěch a to je pro ně obrovská motivace, která je žene dál…

Všem oceněným gratulujeme!

odkaz na fotogalerii...

Zápis do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2018/2019:

pátek 20. dubna 2018 od 12.00 do 18.00 hodin

Termín: pátek 20.dubna 2018 12-18hod

Kde: pavilon B (třídy nad školní jídelnou)

Potřebné doklady: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce

Informace k zápisu

Rodič (zákonný zástupce) se dostaví k zápisu společně s dítětem, přinese s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (nebo výpis z matriky).

Rodiče při zápisu vyplní a podepíší žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad školní docházky. Dále rodiče vyplní
a podepíší dotazník s osobními údaji žáka.

Po vyhodnocení zápisu a po společné poradě ředitelů škol bude na vstupních dveřích školy a na webových stránkách školy - www.zsjz.cz vyvěšen seznam všech přijatých a nepřijatých dětí (pod registračním číslem). Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 25.4.2018.

O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí vám již nebude zasíláno (zákonný zástupce může požádat o jeho vydání).

Odvolacím místem pro případy nepřijetí je ze zákona odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ul. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc; odvolání se podává prostřednictvím základní školy, v níž byl zákonný zástupce s dítětem
u zápisu.

Vzhledem k tomu, že u několika posledních zápisů počet zájemců výrazně převyšoval kapacitu otevíraných tříd, připomínáme, že kritérium
pro přijetí žáka
k základnímu vzdělávání je následující:

  1. Přednost při zařazení do základní školy mají děti s trvalým bydlištěm v Prostějově sídliště Svobody, což je ze spádového obvodu, stanoveného vyhláškou č. 7/2009 města Prostějova ve znění vyhlášky č. 16/2006, kterou se stanoví spádové obvody základních škol.

  2. Druhým kritériem pro přijetí je sourozenecká vazba v naší škole.

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání budou odeslána poštou.

  

Informace k odkladům školní docházky:

Rodiče mají právo požádat o odklad školní docházky (nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku). O odkladu rozhoduje ředitel školy na základě vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Příslušným školským poradenským zařízením je Pedagogicko-psychologická poradna (dále PPP) Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov, Vrchlického ul. 5, nebo některé speciální pedagogické centrum.

Postup:

  • dítě, u něhož rodiče požádali o odklad školní docházky – vyplnili žádost, absolvuje na návrh mateřské nebo základní školy se souhlasem rodičů předškolní psychologické vyšetření ve školském poradenském zařízení a současně rodič požádá o doporučení k odkladu školní docházky odborného lékaře nebo klinického psychologa,

  • rodiče musí zprávu ze školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa odevzdat v té základní škole, kde požádali o odklad školní docházky,

  • ředitel základní školy teprve potom na základě obou doporučení vystaví rozhodnutí o odkladu školní docházky. 

V Prostějově 28.3.2018                                                  ředitel školy: PaedDr.Jan Krchňavý

Ve středu 28.2.2018 se nejlepší recitátoři z 3. – 5. ročníků zúčastnili školní recitační soutěže. Každá třída vyslala 3 své zástupce, kteří se utkali ve školním kole.

Porotu, která byla složena z vyučujících ČJ z 1. i ze 2. stupně, mile překvapily výkony všech recitujících dětí.

Po těžkém rozhodování byli nakonec vybráni 3 nejlepší z každého ročníku.

Za 3. ročníky to byli Regína Mládková, Tereza Melicherová a Patrik Šuta, ze 4. tříd se nejvíce líbily Sarah Lilly Dostálová, Nela Štecová a Anna Marie Matějková a v 5. ročníku byli jako nejlepší oceněni Michaela Jahnová, Adriana Šmídová a Tadeáš Rozmánek.

 

Všem vítězům ještě jednou blahopřejeme!

recitace1 recitace2 recitace3

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 1. 9. 2016
pdf ikonka +dodatek k ŠVP
pdf ikonka +ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny

word ikonkaVýroční zpráva 2016/17

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2018

pdf ikonkaStřednědobý výhled 2018

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaNormativní rozpočet př. nákladů - KÚ 2018

pdf ikonkaŠkolní preventivní strategie

pdf ikonkaPreventivní program školy (2017/2018)

Školní fotogalerie

fotogalerie banner